Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Do košíka Pokladňa

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode http://leonglobal.sk/, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť LEON global so sídlom Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok, IČO: 36284238, IČ DPH: SK2022161581, email: leonglobal@leonglobal.sk, tel. č.: +421/33/6408205.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku spoločnosti LEON global považujeme za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. Takto uzatvorenú objednávku (zmluvu) nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

3. Ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená na stránkach spoločnosti LEON global a ktorá mu následne bude potvrdená e-mailom, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi prostredníctvom platby na dobierku alebo pri osobnom odbere.

5. Dodacie podmienky

Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty. Poštovné v rámci Slovenskej republiky je účtované podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. Pri objednávke tovaru nad 50€ s DPH, je poštovné a balné ZDARMA. Tovar je doručený do 48 hodín od jeho expedície. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru (dodacia adresa). Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si kupujúci tieto doklady prevezme osobne spolu s tovarom.

6. Záruka a reklamácia

Záručná doba na tovar je ohraničená dátumom spotreby. Záruka sa nevzťahuje na: nesprávne použitie výrobku a na nesprávne skladovanie.

Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný čo najskôr informovať predajcu emailom, alebo telefonicky. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Reklamácia sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

7. Ochrana osobných údajov

Údaje zadané pri registrácii kupujúceho sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov chránené a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje, neposkytnúť tretím osobám.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach http://leonglobal.sk/ v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2013. V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami nás môžete kontaktovať na leonglobal@leonglobal.sk.